Belastingen

tips

Belastingen

Belasting voordeel 2017
Ieder(in) heeft een handleiding 'Belasting voordeel 2016' gemaakt voor mensen met een ziekte of een beperking.
Voor mensen met een ziekte of beperking gelden verschillende belastingvoordelen. Doe aangifte inkomstenbelasting en haal dit voordeel naar u toe! Hebt u in 2016 veel kosten gemaakt voor zorg, hulpmiddelen, aanpassingen of voorzieningen? Maak dan gebruik van de aftrek van zorgkosten bij de aangifte inkomstenbelasting. Hebt u een partner, kind, broer, zus of ouder die in een instelling woont, maar wel regelmatig bij u thuis logeert? Maak dan gebruik van de aftrek van uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten.
In deze brochure leest u wat u moet doen om deze belastingvoordelen naar u toe te halen. U krijgt informatie, praktische tips en voorbeelden. Niet alleen over de aftrek van zorgkosten en tijdelijk verblijf thuis, maar ook over de jonggehandicaptenkorting, de extra startersaftrek voor ondernemers met een arbeidshandicap, de aftrek van premies voor lijfrentes voor een gehandicapt (klein)kind en nog veel meer. Dubbel voordeel Aangifte doen loont vaak dubbel. U krijgt namelijk niet alleen belastinggeld terug. Door de aftrek wordt uw inkomen voor de berekening van eigen bijdragen voor zorg, hulp of voorzieningen lager. Daardoor gaan ook die eigen bijdragen naar beneden. Mogelijk krijgt u ook meer zorgtoeslag of huurtoeslag. Aangifte in 2018 Alle informatie gaat over het belastingjaar 2017. U doet aangifte over dat jaar in de eerste helft van 2018.
www.supportbeurs.nl en handleiding Ieder(in) en meerkosten.nl
 
PGB en belastingaangifte
Op de website van PerSaldo staat uitgelegd hoe je PGB-inkomen of PGB-budget moet verwerken in je belastingaangifte. Er wordt informatie gegeven over; Zorgverlener en belasting, PGB-budget en eigen vermogen en wat doet u met het restant van het budget over dat jaar bij de belastingaangifte?
www.pgb.nl

Belastingaftrek van hulpmiddelen
U mag de kosten voor bepaalde hulpmiddelen aftrekken. Maar alleen als de kosten die u betaalt niet onder het verplicht en vrijwillig eigen risico of verplichte eigen bijdrage vallen. Hulpmiddelen zijn voorzieningen of apparaten die hoofdzakelijk door zieke of invalide personen worden gebruikt. Het kan bijvoorbeeld gaan om een voorziening die u in staat stelt om een normale lichaamsfunctie te verrichten, zoals een prothese of een hoortoestel. Ook voor andere medische hulpmiddelen geldt de voorwaarde dat deze hoofdzakelijk door zieke of invalide personen worden gebruikt. Met kosten bedoelen we de kosten die u maakt voor het kopen, onderhouden, repareren en verzekeren van deze hulpmiddelen.
De kosten voor de volgende hulpmiddelen zijn bijv. aftrekbaar:
-Steunzolen
-Gehoorapparaten
-Hulpmiddelen die bedoeld zijn ter vervanging van het gezichtsvermogen
(Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van een blindenstok, een blindengeleidehond of bepaalde aanpassingen aan een computer. Let op! De kosten van hulpmiddelen ter ondersteuning van het gezichtsvermogen, zoals lenzen of een bril, of het laseren van een oog ter vervanging van een bril, zijn niet aftrekbaar.
-Blindengeleidehond
-Prothesen
-Dyslexiepakket
(bijvoorbeeld softwarepakket speciaal voor dyslexiepatiŽnten)
-Een alarmsysteem in verband met een specifieke ziekte
(Bijvoorbeeld een detectie- of alarmapparaat voor mensen met epilepsie)
-Stomadouche
-Aanpassingen van zaken die hoofdzakelijk worden gebruikt door zieke of invalide personen
-Onderhoud, reparatie en verzekering van bovenstaande hulpmiddelen
-Zorgrobots
www.belastingdienst.nl

Lijfrente voor gehandicapt (klein)kind
Via een lijfrentevoorziening kunt u bijdragen aan een hoger inkomen voor uw gehandicapte of chronisch zieke kind of kleinkind, vanaf het moment dat dit (klein)kind meerderjarig wordt.
Bij de aangifte van inkomsten uit werk en woning (box 1) kunt u 'Uitgaven voor lijfrenten, periodieke uitkeringen of andere inkomensvoorzieningen' aftrekken. Hierbij geldt een ruime regeling voor de aftrek onder het kopje 'Premies voor lijfrenten voor een meerderjarig invalide (klein)kind'. Wilt u voor deze regeling in aanmerking komen? Dan moet de lijfrente waarvoor u de premie aftrekt, voldoen aan de volgende voorwaarden:
-Op het moment dat de periodieke uitkeringen uit de lijfrente beginnen, moet uw (klein)kind meerderjarig zijn.
-De uitkeringen mogen niet eerder stoppen dan bij het overlijden van het kind.
-Op het moment dat de periodieke uitkeringen uit de lijfrente beginnen, moet uw (klein)kind gehandicapt of chronisch ziek zijn.
-Verder gelden alle regels voor wat wel en niet door de Belastingdienst als een lijfrente wordt aangemerkt.
U bent bij deze aftrek niet gebonden aan de zogenoemde jaarruimte of reserveringsruimte. Toch zijn de premies voor lijfrenten voor meerderjarige invalide (klein)kinderen niet onbeperkt aftrekbaar. De uitkeringen moeten formeel 'strekken tot voorziening in het levensonderhoud, overeenkomstig zijn plaats in de samenleving'. De premies zijn daarom aftrekbaar als de uitkeringen ertoe leiden dat uw (klein)kind dezelfde levensstandaard kan handhaven als zijn ouders. Daarbij wordt rekening gehouden met de meerkosten die een handicap met zich meebrengt. In de praktijk wordt deze regel door de Belastingdienst ruimhartig uitgelegd.
Is zo’n lijfrente voordelig? Niet altijd. De uitkeringen uit de lijfrente verhogen het inkomen. Daardoor krijgt uw kind of kleinkind mogelijk minder huurtoeslag of zorgtoeslag. Of het betaalt hogere eigen bijdragen voor bepaalde voorzieningen. Verblijft uw kind of kleinkind als volwassene in een AWBZ-instelling, dan is meestal het enige effect dat de eigen bijdrage voor dit verblijf omhoog gaat.
www.meerkosten.nl

top