Belastingen

tips

Belastingen

Belasting voordeel 2016
Ieder(in) heeft een handleiding 'Belasting voordeel 2016' gemaakt voor mensen met een ziekte of een beperking.
Voor mensen met een ziekte of beperking gelden verschillende belastingvoordelen. Doe aangifte inkomstenbelasting en haal dit voordeel naar u toe! Hebt u in 2016 veel kosten gemaakt voor zorg, hulpmiddelen, aanpassingen of voorzieningen? Maak dan gebruik van de aftrek van zorgkosten bij de aangifte inkomstenbelasting. Hebt u een partner, kind, broer, zus of ouder die in een instelling woont, maar wel regelmatig bij u thuis logeert? Maak dan gebruik van de aftrek van uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten.
In deze brochure leest u wat u moet doen om deze belastingvoordelen naar u toe te halen. U krijgt informatie, praktische tips en voorbeelden. Niet alleen over de aftrek van zorgkosten en tijdelijk verblijf thuis, maar ook over de jonggehandicaptenkorting, de extra startersaftrek voor ondernemers met een arbeidshandicap, de aftrek van premies voor lijfrentes voor een gehandicapt (klein)kind en nog veel meer. Dubbel voordeel Aangifte doen loont vaak dubbel. U krijgt namelijk niet alleen belastinggeld terug. Door de aftrek wordt uw inkomen voor de berekening van eigen bijdragen voor zorg, hulp of voorzieningen lager. Daardoor gaan ook die eigen bijdragen naar beneden. Mogelijk krijgt u ook meer zorgtoeslag of huurtoeslag. Aangifte in 2017 Alle informatie gaat over het belastingjaar 2016. U doet aangifte over dat jaar in de eerste helft van 2017.
www.supportbeurs.nl en handleiding Ieder(in) en meerkosten.nl

PGB en belastingaangifte
Op de website van PerSaldo staat uitgelegd hoe je PGB-inkomen of PGB-budget moet verwerken in je belastingaangifte. Er wordt informatie gegeven over; Zorgverlener en belasting, PGB-budget en eigen vermogen en wat doet u met het restant van het budget over dat jaar bij de belastingaangifte?
www.pgb.nl

Belastingaftrek van dyslexiehulpmiddelen
Vanaf 2009 kunnen dyslexiehulpmiddelen als specifieke zorgkosten worden afgetrokken van de belasting.
www.steunpuntdyslexie.nl

Lijfrente voor gehandicapt (klein)kind
Via een lijfrentevoorziening kunt u bijdragen aan een hoger inkomen voor uw gehandicapte of chronisch zieke kind of kleinkind, vanaf het moment dat dit (klein)kind meerderjarig wordt.
Bij de aangifte van inkomsten uit werk en woning (box 1) kunt u 'Uitgaven voor lijfrenten, periodieke uitkeringen of andere inkomensvoorzieningen' aftrekken. Hierbij geldt een ruime regeling voor de aftrek onder het kopje 'Premies voor lijfrenten voor een meerderjarig invalide (klein)kind'. Wilt u voor deze regeling in aanmerking komen? Dan moet de lijfrente waarvoor u de premie aftrekt, voldoen aan de volgende voorwaarden:
-Op het moment dat de periodieke uitkeringen uit de lijfrente beginnen, moet uw (klein)kind meerderjarig zijn.
-De uitkeringen mogen niet eerder stoppen dan bij het overlijden van het kind.
-Op het moment dat de periodieke uitkeringen uit de lijfrente beginnen, moet uw (klein)kind gehandicapt of chronisch ziek zijn.
-Verder gelden alle regels voor wat wel en niet door de Belastingdienst als een lijfrente wordt aangemerkt.
U bent bij deze aftrek niet gebonden aan de zogenoemde jaarruimte of reserveringsruimte. Toch zijn de premies voor lijfrenten voor meerderjarige invalide (klein)kinderen niet onbeperkt aftrekbaar. De uitkeringen moeten formeel 'strekken tot voorziening in het levensonderhoud, overeenkomstig zijn plaats in de samenleving'. De premies zijn daarom aftrekbaar als de uitkeringen ertoe leiden dat uw (klein)kind dezelfde levensstandaard kan handhaven als zijn ouders. Daarbij wordt rekening gehouden met de meerkosten die een handicap met zich meebrengt. In de praktijk wordt deze regel door de Belastingdienst ruimhartig uitgelegd.
Is zo’n lijfrente voordelig? Niet altijd. De uitkeringen uit de lijfrente verhogen het inkomen. Daardoor krijgt uw kind of kleinkind mogelijk minder huurtoeslag of zorgtoeslag. Of het betaalt hogere eigen bijdragen voor bepaalde voorzieningen. Verblijft uw kind of kleinkind als volwassene in een AWBZ-instelling, dan is meestal het enige effect dat de eigen bijdrage voor dit verblijf omhoog gaat.
www.meerkosten.nl

top